Общи Условия за ползване на услуги чрез Бизнес портала на Теленор

1. (Изм. на 29.03.2016г.) Настоящите общи условия уреждат отношенията между „Теленор България“ ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Младост, ж.к. Младост 4”, Бизнес парк София, Сграда 6 (наричано по-долу за краткост „Оператора“ или Теленор) и Потребителите в качеството им на страна по Рамков договор и/или съответни договори за мобилни услуги и/или договори за фиксирани услуги с ОПЕРАТОРА (наричани по-долу за краткост общо „Договори”) във връзка с ползването на услуги чрез Бизнес портала на интернет адрес http://business.telenor.bg и MyTelenor уеб портал на адрес: https://my.Telenor.bg (наричани заедно по-долу за краткост „Бизнес портала“ или „Портала").

2. (Изм. на 29.03.2016г.) С подписването на Заявление за достъп до онлайн услуги чрез MyTelenor уеб портал и Бизнес портала на Теленор, по образец на Оператора (наричано по-долу за краткост Заявлението“), което последният да е одобрил или осъществявайки достъп до Бизнес портала, Потребителят приема и се съгласява настоящите условия, Общите условия за ползване на услуги чрез интернет-портала MyTelenor, както и Правните изисквания за ползване на интернет страниците на “ Теленор България” ЕАД /”Операторът” или “Теленор”/. В противен случай Потребителят няма право да използва услугите.

3. За ползването на някои услуги се изисква приемане на специфичните условия за тяхното използване, в това число и условията за закупуване на пакет и изпращане на уведомителни съобщения до номер от мобилната мрежа на Оператора. Преди да започне използването на някоя услуга Потребителят следва да се информира дали Операторът е въвел специални правила за нейното използване. Операторът е длъжен да публикува такива правила на интернет страниците си.

4. Подписването на Заявлението или посещението на потребител на която и да е страница от Бизнес портала се счита за приемане и съгласие за спазване на настоящите Общи условия.

5. (Изм. на 12.03.2015 г.) Достъпът и ползването на услуги в Портала се осъществява с потребителско име, посочено от Потребителя и парола. В случай че Потребителят е заявил повече от едно потребителско име и парола за достъп и ползване на услуги през Бизнес портала, всички функционалности и възможности на Бизнес портала могат да бъдат ползвани от всяко едно потребителско име и парола.

5а. (Изм. на 29.03.2016г.) На Потребителя се предоставя възможност да създава и управлява свои подчинени потребителски профили (потребителски имена и пароли), както и да задава/променя техните права на видимост и достъп до услугите в ПОРТАЛА. Всички разпоредби на настоящите Общи условия, които регулират ползването на потребителско име и парола, в това число и електронните заявления за конфигурация на услуги през Портала, се прилагат и за създадените от него подчинени потребителски профили. В допълнение, Потребителят има право да променя или деактивира създадените от него потребителски профили. Потребителят декларира и се съгласява, че носи пълна отговорност за действията, извършени от създадените от него подчинени потребителски профили в Портала, в това число ако в резултат на тези действия е претърпял каквито и да било допълнително разходи и разноски.

6. (Отм. 29.03.2016г.)

7. (Изм. на 29.03.2016г.) С подаването на електронни заявления за конфигурация на услуги през Бизнес портала могат да възникнат допълнителни разходи и съответно услугите да са предмет на допълнителни условия, като всички разходи/такси и условия ще бъдат посочени в съответното електронно заявление, с което ще осъществява конфигурирането на избраните услуги или ще се съдържа в Договорите с Потребителя.

8. В случай че Договорите не позволяват или ограничават извършването на определено действие/услуга, напр. смяна на пакет от абонаментна програма, ползвана от Потребителя, то е възможно съответната опция да е неактивна в Бизнес портала или дори да е активна, Операторът да не удовлетвори подаденото от Потребителя електронно заявление за конфигурация на услуга.

9. Ползването на евентуално платени услуги чрез Бизнес портала се осъществява съгласно действащия към момента ценоразпис на Telenor или трети лица-партньори на Оператора като обстоятелството, че услугата не е безплатна се указва изрично.

10. Всички разходи и такси за абонирането и/или ползването на услугите в Портала ще се включват във фактурата за електронни съобщителни услуги, издавана от Оператора съгласно условията на Договорите.

11. Telenor има право да добавя и спира услуги в Бизнес портала, да променя цената, структурата, начина за достъп и регистрация, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои потребители.

12. Telenor се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена, мобилни номера и пароли или друга предоставена от потребителите персонална информация без тяхното предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащите законови разпоредби.

13. Telenor има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените на Потребителя услуги, ако последният с действията си накърнява доброто име на Telenor, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава функционалността на средствата за предоставяне на услугите, включително и на други оператори, както и ако застрашава или препятства ползването на услугите от страна на други потребители.

14. Telenor има правото да предостави цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя в случай на неправомерни действия съгласно настоящите общи условия или при законосъобразно поискване от страна на компетентните органи.

15. Telenor има право да прекрати достъпа до услуги за потребители, които използват услугите за търговски или рекламни цели или за разработване и предоставяне на собствени услуги, освен ако това не е урегулирано в писмен договор с Telenor.

16. Освен описаните в настоящите общи условия, достъпът на Потребителя до Бизнес портала се прекратява и:

16.1. при изрично искане от Потребителя;

16.2. при прекратяване на Договорите, независимо от причината за това.

17. (Изм. на 29.03.2016г.) С подаване на Заявлението за достъп до онлайн услуги чрез Telenor Бизнес портал и MyTelenor уеб портал, Потребителят изрично предоставя правото на Telenor да показва, изпраща, зарежда и др. всякакви адресирани до него рекламни материали и/или информационни съобщения, включително на посочения в профила на съответния потребител в Портала имейл адрес.

18. В случаите на смяна на собственост на SIM карта, смяна на мобилен номер и др. Telenor не носи отговорност при загуба на лични данни, в това число съхранени SMS съобщения, контакти в телефонния указател, електронни фактури и други.

19. (Изм. на 29.03.2016г.) Операторът не е длъжен да изпраща потвърждение за получаване на електронно заявление за конфигуриране на услуги. Заявените от Потребителя чрез Бизнес портала промени и/или услуги се обработват от страна на Оператора в сроковете, описани в съответните Договори с Потребителя. Ако не са посочени в тях – заявените промени влизат в сила от получаването на потвърждаващо електронно съобщение на посочен имейл адрес в потребителския профил на Потребителя в Бизнес портала. Операторът не носи отговорност за недоставени електронни съобщения в пощенската кутия на Потребителя. В допълнение, Потребителят може да прави по всяко време справки и проверки чрез Бизнес портала за статуса на подадено от него електронно заявление за конфигуриране на услуги.

20. (Отм. на 29.03.2016г.)

21. Telenor не носи отговорност, ако по вина на потребител е осъществен достъп до услуга, респективно, данни, от страна на неоторизирани лица.

22. В случай че във връзка с достъпа и конфигурацията на услуги в Бизнес портала, Потребителят въведе и/или обработва лични данни на физически лица, същият е длъжен да спазва и осигури това обработване да се осъществява в пълно съответствие със на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, за което Операторът не носи отговорност.

23. Информацията за текущата сметка на Потребителя, получена при проверка през Бизнес портала на текуща сметка, потребление на пакет минути, потребление на данни (MB) и кредитен лимит, имат единствено информационна стойност. Те не могат да бъдат използвани за данъчни или други цели. В допълнение, тази информация може да не включва разговори и потребление, осъществени в роуминг и Операторът не разполага към този момент с необходимата информация, или за изчисляването на които/което е необходимо допълнително технологично време за и са/е в процес на обработка.

24. (Отм. на 29.03.2016г.).

25. (Изм. на 29.03.2016г.) Операторът не носи отговорност за неподадени/ неполучени съобщения, текстовото съдържание на информацията/ съобщенията, включително не носи отговорност за точността, верността и актуалността на информацията/ съобщенията в изпращаните от Потребителя уведомителни съобщения, получавани от мобилните номера на Потребителя, чрез предоставения достъп до Бизнес портала.

26. Telenor не носи отговорност за евентуално претърпени загуби, пропуснати ползи или други щети, причинени на потребител в резултат от ползване на услуги чрез Бизнес портала от негова страна, или в резултат на невъзможност да се ползват услуги.

27. Telenor не е отговорен за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети и загуби или за прекъсване на дейността, причинени от употребата или невъзможността за употреба на услуга от бизнес портала, дори ако Telenor е бил предупреден за вероятността за такива вреди.

28. Telenor не носи отговорност за неспособност на Потребител да ползва всяка една отделна услуга.

29. Telenor не носи отговорност в случай на предявени претенции от трети лица срещу потребител, свързани с ползването на услуги.

30. Telenor не носи отговорност за разпространение на съобщения с нецензурни или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа. В случай че са налице неправомерни действия от вида, описан в предходното изречение, Telenor има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и уведомяване на компетентните органи и преустановяване .

31. Потребителят се счита за уведомен в случай на евентуална промяна в настоящите общи условия при положение, че същите са актуализирани и публикувани в Бизнес портала.

32. В случаите на смяна на собственост на SIM-карта и смяна на мобилен номер Потребителят е длъжен своевременно да унищожи цялата конфиденциална информация от своя потребителски профил.

33. Потребителят може да ползва предоставените му услуги само за собствени нужди и незабранени от закона цели.

34. Забранено е разпространението и изпращането на всякакви съобщения с нецензурни или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа, както и всяко друго непозволено от закона съдържание.

35. Потребителят носи отговорност за опити да придобие неоторизиран достъп до чужди потребителски профили и потребителска информация.

36. (Изм. на 29.03.2016г.) Потребителят е длъжен да ползва предоставените му услуги по начин, който не нарушава нормалното функциониране на услугите.

37. (Отм. на 29.03.2016г.).

38. Telenor предоставя достъп до услугите в Бизнес портала на потребители, чиито номера са активни за входящи и изходящи услуги. В случай че услуги, ползвани от потребителя са ограничени, независимо от причината за това, Telenor има правото да ограничи временно достъпа на потребителя до услугите в Бизнес портала.

39. (Изм. на 29.03.2016г.) За получаване на допълнителна информация относно Бизнес портала или в случай на въпроси или оплаквания, Потребителят може да изпрати своето запитване чрез формата за контакт, намираща се в секция „Моят Профил“ на Бизнес портала, или да се свърже по телефона със сътрудник за обслужване на клиенти на Оператора, на номер 123 (цената на разговора зависи от абонаментния или предплатения план на Потребителя).

40. Операторът си запазва правото да променя настоящите Общи условия като евентуални промени влизат в сила от датата на тяхното публикуване на настоящата страница.

41. (Изм. на 29.03.2016г.) За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилагат разпоредбите действащото в Република България законодателство.